Gedragscode

Een goed functionerende Bedrijvenraad vraagt om vertrouwenwekkende en gezaghebbende leden. Mensen die in al hun handelen de kwaliteit van de Bedrijvenraad dienen van het algemeen belang van de Spaanse Polder vooropstellen. Integriteit van de leden is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Integriteit van de leden houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Leden van de Bedrijvenraad hebben een voorbeeldfunctie. De werkzaamheden voor de Bedrijvenraad worden verricht in een glazen huis. Een lid van de Bedrijvenraad onthoudt zich van
gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van de Bedrijvenraad schaden.

Werkzaamheden voor de Bedrijvenraad gewetensvol vervullen is onderdeel van de dagelijkse praktijk en strekt zich ook uit tot de privésfeer.

Integriteit is het handelen van een lid van de Bedrijvenraad, als collectief en als individu, in overeenstemming met de algemeen geldende normen en waarden van bestuurlijk fatsoen. Daarbij is van belang, dat een lid van de Bedrijvenraad zich gedraagt zoals een goed lid van de Bedrijvenraad betaamt. Dat wordt in elk geval gekenmerkt door dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

Integriteit wordt ingevuld en uitgelegd met inachtneming van deze kwalificaties.

Dienstbaarheid

Het handelen van een lid van de Bedrijvenraad is altijd en volledig gericht op het belang van de Spaanse Polder en op de organisaties en burgers die daar deel van uitmaken.

Functionaliteit

Het handelen van een lid van de Bedrijvenraad heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in de Bedrijvenraad

Onafhankelijkheid

Het handelen van een lid van de Bedrijvenraad is onpartijdig, dat wil zeggen dat er geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een lid van de Bedrijvenraad is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en derden volledig inzicht hebben in het handelen van het lid van de Bedrijvenraad en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid

Op een lid van de Bedrijvenraad moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een lid van de Bedrijvenraad is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Tenslotte is het belangrijk om bij twijfel of bepaald handelen de toets van de integriteit kan doorstaan, het beter is aan de veilige kant van de streep te blijven. Bij twijfel wordt de Bedrijvenraad geconsulteerd